Input # (kg) >>>>>>> 1.00 kg Tepong Gandum
32.00 mil Air Abu (Soda)
450.00 gram Air
MENU